Update 21 มีนาคม 2561 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ภาระกิจและนโยบาย สอศ.
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา 2560 
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  มาตรการในการป้องกันการทะเลาะวิวาท


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560
    แผนงบประมาณ ปี 2560
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2561 
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     แบบฟอร์มเขียนโครงการปี 61  
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
      แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
      แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินการ
          จัดการเรียนการสอน

      แบบรายงานและติดตามประเมินผล
          การปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติราชการ
          ปีงบประมาณ 2561

      แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติแผน
          เพิ่มเติม ปี 256
1
      แบบฟอร์มการนิเทศก์ฝึกงาน
      มาตรฐการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
          สั้น พ.ศ.2560

     แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
         พ.ศ 2561
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 60-64
     แบบบันทึกการวัดผลการเรียน ตาม
         สภาพจริง คะแนนระหว่างเรียน
      แบบบันทึกการวัดผลการเรียน ระบบ
          เทียบโอนความรู้

   ตารางเรียน ปวช.(ปกติ)
   ตารางเรียน ปวส.เทียบโอนฯ
   ตารางเรียนระยะสั้น
   หลักสูตรการเรียน  
    แผนการเรียน
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 


คู่มือการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554

ระบบ Data-Center

..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู บุคลา
กร นักเรียน นักศึกษาแกนนำ ในวันที่ 7-8 มีนา
คม 2561 ณ ห้องเทพนารี ชั้น 6 อาคารอำนวย
การ
  
..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้ทำโครงการ Fix It Center
งบประมาณปี 61 โดยในครั้งนี้ได้ออกบริการ
ชุมชนในเขตบางพลัด และพื้นที่บางส่วนของ
จ.นนทบุรี จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ชุมชนวัดเทพ
นารี , ชุมชนวัดเพลง , ชุมชนวัดสามัคคีสุทธา
วาส , ชุมชนวัดภคินีนาถวรวิหาร , ชุมชน,ชุม
ชนวัดโพธิ์เผือก เทศบาลบางกรวย และเทศ
บาลบางศรีเมือง

..........................................................................................................
 ประกาศวิทยาลัยเรื่อง การจัดเก็บเงินบำ
รุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา ในระดับ ปวช.และ
ปวส.
..........................................................................................................
 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างนครหลวง


 ประกาศรายวิชาระยะสั้น ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2560

..........................................................................................................
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ที่กำลังจะสำ
เร็จการศึกษา 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานทาง
วิชาชีพในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่
ตลาดแรงงานต่อไป
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ สาขางานตัว
ถังและสีรถยนต์ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงาน
"วันนักประดิษฐ์" THAILAND INVENTOR'
Day 2018 ชื่อผลงานเครื่องมือวัดผิวงานซ่อม
ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Digital Surface Body
Repair Gauge) ในกลุ่มเรื่่องเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมปัญญาและเทคโนโลยีสมองกล
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
 
.........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 วิทยาลัยได้ต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
สำหรับนักเรียนนักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS
.........................................................................................................
 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 61 งานกิจ
กรรม ได้จัดโครงการ รักษาศีล 5 ขึ้น โดย
ได้นิมนต์พระจากวัดเทพนารีจำนวน 3 รูปเพื่อ
รับศีลจากพระภิกษุสงฆ์ พร้อมบรรยาย เรื่อง
ของศีล 5 และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ
วัน ถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนจัด
กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ต่อไ
ป 
.........................................................................................................
 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง การเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ในสถาน
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
.........................................................................................................
 ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำ
หรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่...
.
.........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดกิจ
กรรม โครงการออกกำลังกาย เต้นแอโร
บิค ช่วงเช้าวันศุกร์ให้กับครู บุคลากร
ทาง การศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง มีความสุขในการเรียน
การสอน และ ปฏิบัติงาน
.........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดกิจ
กรรมวันปีใหม่ 2561 โดยจัดกิจกรรมทำบุญ
ใส่บาตรในช่วงเช้า 28 ธันวาคม 256
0
.........................................................................................................
 ทุกเช้าวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติ
แผนกทักษะชีวิตจะจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ยามเช้า ให้แก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธงเป็นประจำตลอดเทอม เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวน
การคิดวิชาคณิตศาสตร
.........................................................................................................
 นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นายนวกุล วรเกียรติธนโชติได้ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันทักษะโครงการ T-Tep
ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


.........................................................................................................
ุกเช้าวันพุธ์ช่วงเวลาหลังเคารพธงซาติ
และกิจกรรมต่างๆ แล้ว คณะครูจากแผนกวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จะดำเนิน
การจัดกิจกรรมต่อยอดภาษาอังกฤษ นำเสนอ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้ นักเรียนได้เข้าใจแบบง่ายๆ
อีกทางหนึ่ง
.........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม บริษัท เอสซี เสรี
ชัยบิวตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเส้นผม ภายใต้ตราสินค้า โลแลน ได้
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผม แก่แผนก
เสริมสวยและตัดผม
 
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง การนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน
  
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
รักการอ่านเสริมสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องในชีวิตประจำ
วันและการเพิ่มทักษะตามหาคำที่มักเขียน
ผิด


..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัย
ได้ส่งทีมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้ง 4 ทีมที่
ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วม
ประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพ มหานคร
โดย มีสถานศึกษาจำนวน 66 วิทยาลัย ส่งทีมเข้าประกวด

..........................................................................................................
 โครงการ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
รู้รักสิ่งดีชีวีมีสุข ตอนที่ 2 ณ ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์
.........................................................................................................
 โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 60 บรรยายเรื่อง
รู้รักสิ่งดีชีวีมีสุข ตอนที่ 1 ณ ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์ โดย คุณเรื่องศักดิ์ กลับเนียม
พนักงานคุ่มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบ
ครัว
.........................................................................................................
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง ได้ส่งทีมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ จำนวน 7 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับ
จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผลปรากฎว่า
ทีมจากวิทยาลัย สามารถชนะเลิศ เข้าไปแข่ง
ขันต่อในระดับภาค ต่อไป จำนวน 4 ทีม
..........................................................................................................

.แฟนเพจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง.


.
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future
.

.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer    . .
   l