Update 21 กรกฎาคม 2560 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ภาระกิจและนโยบาย สอศ.
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา 2559
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  มาตรการในการป้องกันการทะเลาะวิวาท


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560
    แผนงบประมาณ ปี 2560
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่150 - 151
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2560 
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
      แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
      แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินการ
          จัดการเรียนการสอน

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 


คู่มือการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554

ระบบ Data-Center

..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดกิจ
กรรมตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ
..........................................................................................................
 แผนกอาหารและขนม ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ครีมเทียม ทีพอต ได้จัดกิจกรรมเผยเคล็ดไม่
ลับ ฉบับเพิ่มกำไร ปี 2 ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎา
คม 2560 ในงานมีการจัดอบรมทำขนมและ
เครื่องดื่มมากกว่า 6 เมนู โดยเชฟบัว บุญฑริ
กา พร้อมรับใบประกาศทันท
..........................................................................................................
 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.60 วิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา นำตัวแทนนักศึกษา
แห่เทียนไปยังวัดเทพนารี พร้อมร่วมกันทำ
บุญในวันอาสาฬหบูชา
..........................................................................................................
 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน
มาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายและบทลงโทษ การพบพาอาวุธ
ยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท วัตถุต้องสง
สัย การสังเกตรูปพรรณ ภายใต้โครงการ จัด
ระเบียบอย่างไรถูกใจวัยรุ่น
 
..........................................................................................................
 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 วิทยา
ลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับเขตบางพลัด
และโรงเรียนทหารสื่อสาร ได้ร่วมกันจัดกิจ
กรรม "Big Cleaning Day" บริเวณชุมชนวัด
เทพนารี
 
..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้จัดโครงการ "จัดระเบียบ
อย่างไรถูกใจวัยรุ่น " ซึ่งโครงการดังกล่าว
จะจัดกิจกรรมจำนวน 4 สัปดาห์ทุกวันศุกร์
ช่วงเวลากิจกรรม โดยเริ่มจาก ศุกร์ที่ 16 มิ.ย
เป็นเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่น การใช้ชีวิตของ
วัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน และเรื่องเพศศึกษา
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1
..........................................................................................................
 ในช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2560 งาน
กิจกรรมร่วมกับแผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์ ได้
อบรมการทำดอกไม้จันทร์ ให้แก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

..........................................................................................................
 งานกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
15 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาเช้า บริเวณห้อง
ประชุมชั้น 6 ห้องเทพนาร
..........................................................................................................
 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้อนรับรอง
ผู้อำนวยการ นางศศิประภา งามขำ มาดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เมื่อวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2560
 
..........................................................................................................
 วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงาน
การประชุม ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวัน
ที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยวิทยากร เป็น อ.
พรสวรรค์ วินิจสร อดีตรองผู้อำนวยการวิทยา
ลัยเทคนิคมีนบุรี และ ผศ.กัญญนััทน์ พัทร์สรณ์
สิริ เป็นผู้บรรยาย
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 4
อัตรา ตามเอกสารดังแนบมานี้ ผู้สนใจสามารถ
ดาว์นโหลดที่นี่....คลิก
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 กองพันระวังป้องกัน
สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมในโครงการ EtoE
Education to Employment : Vocational Boot
Camp อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1
..........................................................................................................
 ตารางกำหนดการกิจกรรมวิชาการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560...
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 85 คน
..........................................................................................................
 กิจกรรมวัยครู ปีการศึกษา 2559 จัดโดย
งานกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2560
..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอา
ชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fit it Center) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.
ณ ลานพระรูปทรงม้า
..........................................................................................................
  แบบประเมิน(ฉบับร่าง) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง
ครููผู้สอน)......อ่านเพิ่มเติมที่น
ี่ 
..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 999,999 คน
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โดย
ร่วมกันทั่วประเทศ เมื่อเวลา 09.09 น ในวันที่
9 พ.ย.59 โดยเชื่อมสัญญาณกับส่วนกลางที่
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี...อ่านต่อ
..........................................................................................................
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยา
ลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน ครบรอบ 44 ปี ในงาน
มีการไหว้พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประ
จำวิทยาลัยและทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมฟัง
เทศน์ในงานวันสถาปนา ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบๆวิทยาลัย
ของนักศึกษาปัจจุบัน
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ขึ้นบริเวณ ลานหน้าเสาธง
..........................................................................................................
  วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง "ทำความดี
เพื่อพ่อ "เปิดบริการซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it Center) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ บริเวณ ใต้สะพานพระราม 8
..........................................................................................................


 

ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


. 
 
 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l