สนใจรายละเอียด  คลิกเลย....
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 23 พฤษภาคม 2559 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    แผนงบประมาณ ปี 2559
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่150 - 151
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2559
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์ 
    แบบฟอร์มงานพัสด ุ   
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2558
        ระดับบุคคล

     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบขอครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถาน
          ศึกษา เงินอุดหนุน
   
      แบบขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์
      แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
      แบบ ปร.4  ปร.5
      แบบฟอร์มขอซ่อมครุภัณฑ์ 
      
แบบฟอร์มขออนุมัติบรรจุโครงการ
          เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการ
   

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 

..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 วิท
ยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อ
สาร ให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เพื่อ
นำไปใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนผู้พิการ
ในภาคเรียนที่ 1/2559 น
ี้  
..........................................................................................................
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพระยะสั้นสู่การศึกษาในระบบ
โดยได้ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
วิทยากร ในการอบรม
..........................................................................................................
 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
จำนวน  1  อัตรา   สนใจ คลิกเลย
 
..........................................................................................................
 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนัก
งานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู สนใจ
ตำแหน่งใด.คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด
1.พนักงานราชการครู ช่างยนต์   1  อัตรา
2.พนักงานราชการครู ช่างไฟฟ้า 6  อัตรา
3.พนักงานราชการครู ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4.พนักงานราชการครู ช่างตัวถังและสี 1 อัตรา
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียน
นักศึกษา ปวช.1 - 3 ในวันที่ 6 เมษายน
โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมของ ปวช.1
และช่วงบ่ายเป็นการประชุม ปวช.2 และ 3
ตามลำดับ...
..........................................................................................................
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและลง
ทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
และกำหนดการหลักสูตรเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ สามารถดาวน์โหลดได้
คลิกเลยที่นี่..
.
..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดโครง
การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ
ที่จะปลดประจำการ เพื่อนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพต่อไป ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 โดย
มี 3 วิชา คือวิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์
เล็ก โดยมีจำนวน 61 คน
 
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา วิท
ยาลัยฯได้จัดฝึกอบรมระบบดูแลผู้เรียนจิตวิท
ยาวัยรุ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ครูที่ปรึกษา
ให้แก่คณะครู โดยได้วิทยากรมืออาชีพได้แก่
ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
ครูให้ความร่วมมือเข้าอบรมพร้อมเพียง

..........................................................................................................
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ของนัก
ศึกษาชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีจำ
นวนลูกเสือทั้งหมด 35 นาย เข้าร่วมกิจกรรมนี้
กิจกรรมมีอะไรบ้าง...คลิกดูได้เลย
 
..........................................................................................................
  แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรม การใช้สาร
ทำความเย็นไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อน
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
มาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
จัดแสดงนิทรรศการอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นั้น ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูช อาชีวศึกษาเพื่อผู้
ด้อยโอกาส .....รายละเอียดคลิก
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาตัวถังและสีรถยนต์ เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการ T-Tep ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16
-17 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร ได้รางวัล
ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทช่างซ่อมตัวถัง
รถยนต์ นายชัยชนะ  ยศเรือง และนายนวกุล
วรเกียรติธนโชติ ได้อันดับที่ 5
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 สิ่ง
ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในงาน
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
มหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชื่อ
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเสียบยอดต้น
ไม้ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ณ
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
..........................................................................................................
   กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประ
โยชน์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558
 
..........................................................................................................
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์
ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาย
ในกิจกรรมได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้ราง
วัลกิจกรรมวันพ่อ
 
.........................................................................................................
  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ร่วมเดินในริ้วขบวนในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา
08.30 น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังมณ
ฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
.........................................................................................................
   กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมไทย วันลอย
กระทง ประจำปี 2558 งานกิจกรรมวิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างด
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เป็น
เจ้าภาพจัดแถลงข่าว ในโครงการ สารพัดช่าง
สร้างโอการเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 พ.ย. 58โดย
ได้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเรขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว

..........................................................................................................ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
     
  งานพัสดุ
       งานบุคลากร
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l