สนใจรายละเอียด  คลิกเลย....
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 5 กุมภาพันธ์ 2559 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่148 - 149
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์ 
    แบบฟอร์มงานพัสด ุ   
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2558
        ระดับบุคคล

     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 58 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบขอครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถาน
          ศึกษา เงินอุดหนุน
   
      แบบขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์
      แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
      แบบ ปร.4  ปร.5
      แบบฟอร์มขอซ่อมครุภัณฑ์     

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 

..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
มาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
จัดแสดงนิทรรศการอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นั้น ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูช อาชีวศึกษาเพื่อผู้
ด้อยโอกาส .....รายละเอียดคลิก
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาตัวถังและสีรถยนต์ เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการ T-Tep ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16
-17 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร ได้รางวัล
ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทช่างซ่อมตัวถัง
รถยนต์ นายชัยชนะ  ยศเรือง และนายนวกุล
วรเกียรติธนโชติ ได้อันดับที่ 5
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 สิ่ง
ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในงาน
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
มหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชื่อ
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเสียบยอดต้น
ไม้ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ณ
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
..........................................................................................................
  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน
2 รายการ ประกอบด้วย ชุดฝึกพัฒนาโปร
แกรมคอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์มือถือ และ
เครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ ดาวน์โหลดได้
ที่นี่..
.
..........................................................................................................
  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ
2559 ประกอบด้วยชุดฝึกพัฒนาโปรแกรมคอม
พิวเตอร์บนโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ชุด และ
เครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลดได้ที่นี่...
..........................................................................................................
   กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประ
โยชน์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558
 
..........................................................................................................
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์
ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาย
ในกิจกรรมได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้ราง
วัลกิจกรรมวันพ่อ
 
.........................................................................................................
  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ร่วมเดินในริ้วขบวนในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา
08.30 น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังมณ
ฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
.........................................................................................................
   กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมไทย วันลอย
กระทง ประจำปี 2558 งานกิจกรรมวิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างด
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เป็น
เจ้าภาพจัดแถลงข่าว ในโครงการ สารพัดช่าง
สร้างโอการเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 พ.ย. 58โดย
ได้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเรขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว

..........................................................................................................
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดกิจ
กรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google
for Education ในระหว่างวันที่ 15 -16 ต.ค.58
ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง
..........................................................................................................
   งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้นในเข้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอเนก
ประสงค์  
..........................................................................................................
  งานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวงได้จะกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 58
โดยได้จัดรูปขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ถวาย
วันเทพนารี เป็นประจำทุกปี    
..........................................................................................................
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม มอบใบประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ แก่นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 ณ หอประชุมหอประชุมพุทธมณฑล จัง
หวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี
พลอากาศเอกชริต พุกผาสุข เป็นองค์ประธาน
มอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาเข้ารับประกาศ
จำนวน 851 คน
   
..........................................................................................................
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจ
กรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่
18 มิถุนายน 2558 โดยในพิธีมีการแจกทุนการ
ศึกษา จำนวน 4 ทุน โดยผู้ใหญ่ใจดี ของเรา
รายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมดูได้ที่น
ี่
..........................................................................................................
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
บัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กทม. ได้
จัดกิจกรรมโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้
เรียน อาชีวศึกษา และเป็นการปรับพื้นฐานทาง
วิชาการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกทักษะ ชีวิต
ความเป็นระเบียบวินัย
....
..........................................................................................................
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ที่
ผ่านมาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นัก
ศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมเทพนารี ชั้น 6 อาคาร
อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
คลิกดูรูปกิจกรรม....
........................................................................................................ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
       งานพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l