Update 25 ธันวาคม 2560 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ภาระกิจและนโยบาย สอศ.
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา 2560 
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  มาตรการในการป้องกันการทะเลาะวิวาท


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560
    แผนงบประมาณ ปี 2560
    ตารางสอนครูอาจารย์
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่150 - 151
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2560 
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     แบบฟอร์มเขียนโครงการปี 61  
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
      แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
      แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินการ
          จัดการเรียนการสอน

      แบบรายงานและติดตามประเมินผล
          การปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติราชการ
          ปีงบประมาณ 2561

      แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติแผน
          เพิ่มเติม ปี 256
1
      แบบฟอร์มการนิเทศก์ฝึกงาน

   ตารางเรียน ปวช.(ปกติ)
   ตารางเรียน ปวส.เทียบโอนฯ
   ตารางเรียนระยะสั้น
   หลักสูตรการเรียน  
    แผนการเรียน
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 


คู่มือการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554

ระบบ Data-Center

..........................................................................................................
ประกาศวิทยาลัยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในองค์กรและในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
.........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม บริษัท เอสซี เสรี
ชัยบิวตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเส้นผม ภายใต้ตราสินค้า โลแลน ได้
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผม แก่แผนก
เสริมสวยและตัดผม
 
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง การนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน
  
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
รักการอ่านเสริมสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องในชีวิตประจำ
วันและการเพิ่มทักษะตามหาคำที่มักเขียน
ผิด


..........................................................................................................
 โครงการ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
..........................................................................................................
โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 60 บรรยายเรื่อง
รู้รักสิ่งดีชีวีมีสุข ตอนที่ 2 ณ ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์
.........................................................................................................
 โครงการ รู้รักสร้างปัญญา พัฒนาทักษะ
ชีวิต ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 60 บรรยายเรื่อง
รู้รักสิ่งดีชีวีมีสุข ตอนที่ 1 ณ ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์ โดย คุณเรื่องศักดิ์ กลับเนียม
พนักงานคุ่มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบ
ครัว
.........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. งานวิจัยและนวัตกรรม
ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิชาชีพและ
จัดแสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ณ ลานมรกต
..........................................................................................................
 วันที่ 19 กันยายน 2560 วิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมโครงการเชิญวิทยากรท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในสถานศึกษา อบรม
ผู้นำนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสา การพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน สำ
หรับนักเรียนอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0
โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี
มาร่วมอบรมครั้งน
ี้
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่18 -19 ก.ย วิทยาลัยได้จัดกิจ
กรรม อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเส้นทาง
ที่เราเลือกได้(Road to The Future )ภายใต้
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิ
วาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการ
ศึกษา 2560
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 วิทยา
ลัยได้จัดกิจกรรม ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีความ
พอเพียง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลยคลองโคน
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนาอนุรักษ์ และศึกษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ พร้อมกับ
งานเลี้ยงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
ในครั้งนี้ด้วย
  
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้
แก่นักเรียน นักศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการ
วิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรม
 
..........................................................................................................
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่ง
ชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  .
..........................................................................................................
 หมวดวิชาทักษะชีวิต ได้จัดกิจกรรมให้
ความรู้ภาษาอังกฤษ น่ารู้สู่ไทยแลนด์ 4.0
ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 3
..........................................................................................................
 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒ
นาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จ.สมุทรปราการ ในวัน
ที่ 19 -21 กรกฎาคม 2560 ซี่งนายนวกุล วร
เกียรติธนโชติ ได้ ที่ 1 ส่วนนายสมพร ใผ่สิริ
ได้อันดับที่ 5
..........................................................................................................
 แผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดกิจกรรมขับขี
ปลอดภัยรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามกฎจรา
จร และคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา
ณ ลานมรกต
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้
ไปร่วมพิธีมหามงคลเบิกพระเนตร หลวงพ่อ
ทันใจ และรวมพลัง ศีล 5 ณ วัดเทพนาร
..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนพรรษา
ร.10 ณ ลานมรกต เมื่อเวลา 09.00 น ของวัน
พฤหัสฯที่ 27 กรกฎาคม 2560

..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมโครงการ ขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1 เวลา
ตั้งแต่ 13.00 น เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติ
จาก จ.ส.อ.ดร.สมพร ชูทอง เป็นวิทยากร
..........................................................................................................
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายความร่วม
มือทุกภาคส่วน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้ง
แต่เวลา 08.30 - 10.30 น
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 แผนกวิชา
ช่างยนต์ ได้ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
และ บจก.ส.พระปิ่น มอเตอร์ไซต์ จำกัด จัดกิจ
กรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุ่มนักศึกษา โดยแบ่งกิจกรรม 2 ส่วน คือ
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ กิจกรรมสังคมหัวแข็ง
คือรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%  
.
..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดกิจ
กรรมตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ  
 .
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 งานสวัสดิ
การ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการ
ศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้
บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง โดย คณะแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช
   .
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 แผนกวิชา
การตลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่งานบริการวิชาชีพ ปีงบ
ประมาณ 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 3
ชั้น 1    
.
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แผนกวิชา
การตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการศิลปประ
ดิษฐ์ เพื่อการจำหน่าย สร้างรายได้ แก่ผู้ด้อย
โอกาส ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนสาขาวิชาการตลาด
ส่วนใหญ่ เพื่อออกจำหน่าย แก่ผู้ที่สนใจ
..........................................................................................................

แฟนเพจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


. 

.
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future
.

.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer    . .
   l