Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 1 กรกฎาคม 2559 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา 2558
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    แผนงบประมาณ ปี 2559
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่150 - 151
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2559 
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 

..........................................................................................................
  มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
โดย คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙
และแนวทางแก้ไขของวิทยาลัย
 
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 งานกิจกรรม
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2559 และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
..........................................................................................................
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำ
แหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
 
..........................................................................................................
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
..........................................................................................................
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปรับเปลียนพฤติกรรม นักเรียน - นักศึกษา
ระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ในวันที่ 17 พ.ค.59
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 วิท
ยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อ
สาร ให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เพื่อ
นำไปใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนผู้พิการ
ในภาคเรียนที่ 1/2559 น
ี้  
..........................................................................................................
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพระยะสั้นสู่การศึกษาในระบบ
โดยได้ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
วิทยากร ในการอบรม
..........................................................................................................
 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
จำนวน  1  อัตรา   สนใจ คลิกเลย
 
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียน
นักศึกษา ปวช.1 - 3 ในวันที่ 6 เมษายน
โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมของ ปวช.1
และช่วงบ่ายเป็นการประชุม ปวช.2 และ 3
ตามลำดับ...
..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดโครง
การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ
ที่จะปลดประจำการ เพื่อนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพต่อไป ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 โดย
มี 3 วิชา คือวิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์
เล็ก โดยมีจำนวน 61 คน
 
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา วิท
ยาลัยฯได้จัดฝึกอบรมระบบดูแลผู้เรียนจิตวิท
ยาวัยรุ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ครูที่ปรึกษา
ให้แก่คณะครู โดยได้วิทยากรมืออาชีพได้แก่
ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
ครูให้ความร่วมมือเข้าอบรมพร้อมเพียง

..........................................................................................................
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ของนัก
ศึกษาชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีจำ
นวนลูกเสือทั้งหมด 35 นาย เข้าร่วมกิจกรรมนี้
กิจกรรมมีอะไรบ้าง...คลิกดูได้เลย
 
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
มาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
จัดแสดงนิทรรศการอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นั้น ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูช อาชีวศึกษาเพื่อผู้
ด้อยโอกาส .....รายละเอียดคลิก
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาตัวถังและสีรถยนต์ เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการ T-Tep ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16
-17 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร ได้รางวัล
ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทช่างซ่อมตัวถัง
รถยนต์ นายชัยชนะ  ยศเรือง และนายนวกุล
วรเกียรติธนโชติ ได้อันดับที่ 5
 
..........................................................................................................
 นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 สิ่ง
ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในงาน
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
มหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชื่อ
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเสียบยอดต้น
ไม้ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ณ
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
..........................................................................................................
   กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประ
โยชน์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558
 
..........................................................................................................
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์
ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาย
ในกิจกรรมได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้ราง
วัลกิจกรรมวันพ่อ
 
.........................................................................................................
  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ร่วมเดินในริ้วขบวนในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา
08.30 น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังมณ
ฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
.........................................................................................................
   กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมไทย วันลอย
กระทง ประจำปี 2558 งานกิจกรรมวิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างด
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เป็น
เจ้าภาพจัดแถลงข่าว ในโครงการ สารพัดช่าง
สร้างโอการเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 พ.ย. 58โดย
ได้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเรขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว

..........................................................................................................ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


.

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l