Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 1 กรกฎาคม 2558 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2555
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตารางสอนครูอาจารย์ 1/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่148 - 149
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์ 
    แบบฟอร์มงานพัสดุ  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2558
        ระดับบุคคล

     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 58 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน(เทียบโอนฯ) 1/58
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 

 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจ
กรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่
18 มิถุนายน 2558 โดยในพิธีมีการแจกทุนการ
ศึกษา จำนวน 4 ทุน โดยผู้ใหญ่ใจดี ของเรา
รายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมดูได้ที่น
ี่
..........................................................................................................
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
บัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กทม. ได้
จัดกิจกรรมโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้
เรียน อาชีวศึกษา และเป็นการปรับพื้นฐานทาง
วิชาการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกทักษะ ชีวิต
ความเป็นระเบียบวินัย
....
..........................................................................................................
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ที่
ผ่านมาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นัก
ศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมเทพนารี ชั้น 6 อาคาร
อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
คลิกดูรูปกิจกรรม....
..........................................................................................................
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 วิทยาลัยได้
ออกหน่วยบริการ Fix it Center ณ ชุมชนวัด
บางนา ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี โดยในกิจกรรมนี้
มีการมอบเครื่องมือซ่อม ประจำศูนย์ชุมชน
และมีการสอนวิชาชีพระยะสั้น
 
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมประชุมระหว่าง สอศ.และคณะครุศาสตร์
จุฬา เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาสาย
อาชีพแก่เด็กพิเศษ ตัวแทนวิทยาลัยได้แก่
นายพันธ์ศักดิ์  สุนทรวงษ์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และคณะครู อีก 2 ท่านเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ราย
ละเอียด...อ่านต่อด้านใน
 
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจ
กรรม Fix it ณ ชุมชนบางศรีเมือง ตามนโย
บายของอาชีวศึกษา เพื่อเปิดศูนย์ซ่อม
สร้าง และสอนวิชาชีพ ในวันที่ 7 มีนาคม
โดยนำนักศึกษาออกบริการชุมชน
 
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ เขตตลิ่งชัน ในระ
หว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 58
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยให้บริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและแนะแนว
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่ เขตบาง
พลัด ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.58

..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้จัด
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 42 ปี สารพัดช่าง
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์
คณะบริหารและครู อาจารย์เจ้าหน้าที่นัก
เรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
  
..........................................................................................................
 นักศึกษาวิทยาลัยฯได้เป็นตัวแทนส่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระ
หว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ วิทยา
ลัยการอาชีพนครนายก มีทั้งหมด 9 ชิ้นงาน
มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจแวะชมอย่าง
ต่อเนื่อง...
.
..........................................................................................................
 งานแนะแนวร่วมกับแผนกวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เปิดบ้านโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ สอนอาชีพ ได้แก่การทำตุ๊ก
ตาการบูร การถักเปีย และการทำไฮไลท์สีผม
ในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
....
..........................................................................................................
   งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับงานกิจ
กรรมและแผนกวิชาต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม) มีนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าฟังเป็นจำนวนมาก
...
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมวันปีใไหม่และ วันคริสมาสขึ้นพร้อม
ร่วมกับห้องสมุดจัดกิจกรรมโครงการรักการ
อ่านในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยในงาน
มีการประกวดร้องเพลง แต่งกลอน จับของ
ขวัญ และอาหารเลี้ยงจากผู้ใหญ่ใจดีหลาย
ท่าน ...
.
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะครูวิท
ยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี
สารพัดช่าง 4 วิทยาลัย ประกอบด้วยวิทยา
ลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพ วิทยา
ลัยสารพัดช่างสี่พระยา และวิทยาลัยสารพัด
ช่างธนบุร
ี   
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง ได้ทำความร่วมมือใน
ด้านอาชีวศึกษา กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ใน
การร่วมกันสอนอาชีพให้แก่คนพิการ และเปิด
สอนระยะสั้น นำโดยนายคูณ   นามบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ และนาง
พัชราภรณ์ไชยนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ร่วมลงนามความร่วมมือ
 
..........................................................................................................ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
       งานพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l