Update 27 กุมภาพันธ์ 2560 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ภาระกิจและนโยบาย สอศ.
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา 2558
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    แผนงบประมาณ ปี 2559
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่150 - 151
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2559 
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
      แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
      แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินการ
          จัดการเรียนการสอน

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 


คู่มือการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554

ระบบ Data-Center

..........................................................................................................
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ
เมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 เอกสารดังแนบมานี้

..........................................................................................................
 ตารางกำหนดการกิจกรรมวิชาการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560...
..........................................................................................................

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน             1  อัตรา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ   1  อัตรา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ DSS           1  อัตรา
สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

..........................................................................................................
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอา
ชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fit it Center) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.
ณ ลานพระรูปทรงม้า
..........................................................................................................
  แบบประเมิน(ฉบับร่าง) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง
ครููผู้สอน)......อ่านเพิ่มเติมที่น
ี่ 
..........................................................................................................
  ประกาศ สอบราคา จ้างงานปรับปรุง
อาคารทาสีภายนอก - ภายในวิทยาลัยสารพัด
ช่างนครหลวง.....อ่านเพิ่มเติม
..........................................................................................................
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม
ควบคุม  จำนวน 1 รายการ


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม
ควบคุม  จำนวน 1 รายการ

..........................................................................................................

  ร่างขอบเขตงาน การสอบราคาปรับปรุง
อาคารทาสีภายนอก - ภายใน วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง....อ่านต่อ


 แบบ ปร.4/1 ปรับปรุงอาคารทาสีภายนอก
ภายใน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

..........................................................................................................

 ประกาศ ประชาพิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ชุด
ฝึกทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม
ควบคุม....อ่านต่อ


 ประกาศ ประชาพิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ชุด
ฝึกทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม
ควบคุม.....อ่านต่อ

..........................................................................................................
 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 999,999 คน
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โดย
ร่วมกันทั่วประเทศ เมื่อเวลา 09.09 น ในวันที่
9 พ.ย.59 โดยเชื่อมสัญญาณกับส่วนกลางที่
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี...อ่านต่อ
..........................................................................................................
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยา
ลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน ครบรอบ 44 ปี ในงาน
มีการไหว้พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประ
จำวิทยาลัยและทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมฟัง
เทศน์ในงานวันสถาปนา ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบๆวิทยาลัย
ของนักศึกษาปัจจุบัน
..........................................................................................................
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ขึ้นบริเวณ ลานหน้าเสาธง
..........................................................................................................
  วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง "ทำความดี
เพื่อพ่อ "เปิดบริการซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it Center) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ บริเวณ ใต้สะพานพระราม 8
..........................................................................................................
 วิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ โหลดรายละเอียดได้
ที่นี่....คลิ๊ก
..........................................................................................................
 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้อง
DSS รายละเอียดดังนี้
..........................................................................................................
  งานบุคลากร ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร
ครู ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างเสริมการมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 ก.ย.
ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 3
..........................................................................................................
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิพระดาบส ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพระดาบส ชั้น 2
อาคารอาคานุสรณ์ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวงเป็นโรงเรียนนำร่อง เปิดการเรียน
การสอน สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และสาขา
อิเล็กทรอนิกส์
 
..........................................................................................................
 งานกิจกรรมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้นในเช้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอเนก
ประสงค์
 
..........................................................................................................
  มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
โดย คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙
และแนวทางแก้ไขของวิทยาลัย
 
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 งานกิจกรรม
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2559 และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
..........................................................................................................
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปรับเปลียนพฤติกรรม นักเรียน - นักศึกษา
ระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ในวันที่ 17 พ.ค.59
..........................................................................................................
 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 วิท
ยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อ
สาร ให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เพื่อ
นำไปใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนผู้พิการ
ในภาคเรียนที่ 1/2559 น
ี้  
..........................................................................................................
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพระยะสั้นสู่การศึกษาในระบบ
โดยได้ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
วิทยากร ในการอบรม
..........................................................................................................


 

ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


. 
 
 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l