Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 25 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2555
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2556
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/ 2557
  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน2/ 2557
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตารางสอนครูอาจารย์ 2/58
    ตารางสอนระยะสั้นรุ่นที่148 - 149
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์ 
    แบบฟอร์มงานพัสด ุ   
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2558
        ระดับบุคคล

     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 58 
     แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 
     แนวทางการดำเนินการค่าเครื่องมือ
         ปีการศึกษา 2558

      แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บ
      แบบขอครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถาน
          ศึกษา เงินอุดหนุน
   
      แบบขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์
      แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์
      แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
      แบบ ปร.4  ปร.5
      แบบฟอร์มขอซ่อมครุภัณฑ์     

   ตารางเรียน(ปกติ) 1/58
   ตารางเรียน
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2558  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ
   สมุดบันทึกฝึกงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เป็น
เจ้าภาพจัดแถลงข่าว ในโครงการ สารพัดช่าง
สร้างโอการเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 พ.ย. 58โดย
ได้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเรขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว

..........................................................................................................
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดกิจ
กรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google
for Education ในระหว่างวันที่ 15 -16 ต.ค.58
ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยสาร
พัดช่างนครหลวง
..........................................................................................................
   งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้นในเข้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอเนก
ประสงค์  
..........................................................................................................
  งานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวงได้จะกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 58
โดยได้จัดรูปขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ถวาย
วันเทพนารี เป็นประจำทุกปี    
..........................................................................................................
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม มอบใบประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ แก่นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 ณ หอประชุมหอประชุมพุทธมณฑล จัง
หวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี
พลอากาศเอกชริต พุกผาสุข เป็นองค์ประธาน
มอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาเข้ารับประกาศ
จำนวน 851 คน
   
..........................................................................................................
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจ
กรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่
18 มิถุนายน 2558 โดยในพิธีมีการแจกทุนการ
ศึกษา จำนวน 4 ทุน โดยผู้ใหญ่ใจดี ของเรา
รายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมดูได้ที่น
ี่
..........................................................................................................
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
บัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กทม. ได้
จัดกิจกรรมโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้
เรียน อาชีวศึกษา และเป็นการปรับพื้นฐานทาง
วิชาการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกทักษะ ชีวิต
ความเป็นระเบียบวินัย
....
..........................................................................................................
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ที่
ผ่านมาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นัก
ศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมเทพนารี ชั้น 6 อาคาร
อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
คลิกดูรูปกิจกรรม....
..........................................................................................................
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 วิทยาลัยได้
ออกหน่วยบริการ Fix it Center ณ ชุมชนวัด
บางนา ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี โดยในกิจกรรมนี้
มีการมอบเครื่องมือซ่อม ประจำศูนย์ชุมชน
และมีการสอนวิชาชีพระยะสั้น
 
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมประชุมระหว่าง สอศ.และคณะครุศาสตร์
จุฬา เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาสาย
อาชีพแก่เด็กพิเศษ ตัวแทนวิทยาลัยได้แก่
นายพันธ์ศักดิ์  สุนทรวงษ์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และคณะครู อีก 2 ท่านเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ราย
ละเอียด...อ่านต่อด้านใน
 
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจ
กรรม Fix it ณ ชุมชนบางศรีเมือง ตามนโย
บายของอาชีวศึกษา เพื่อเปิดศูนย์ซ่อม
สร้าง และสอนวิชาชีพ ในวันที่ 7 มีนาคม
โดยนำนักศึกษาออกบริการชุมชน
 
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ เขตตลิ่งชัน ในระ
หว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 58
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยให้บริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและแนะแนว
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่ เขตบาง
พลัด ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.58

..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้จัด
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 42 ปี สารพัดช่าง
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์
คณะบริหารและครู อาจารย์เจ้าหน้าที่นัก
เรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
  
..........................................................................................................
 นักศึกษาวิทยาลัยฯได้เป็นตัวแทนส่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระ
หว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ วิทยา
ลัยการอาชีพนครนายก มีทั้งหมด 9 ชิ้นงาน
มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจแวะชมอย่าง
ต่อเนื่อง...
.
..........................................................................................................
 งานแนะแนวร่วมกับแผนกวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เปิดบ้านโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ สอนอาชีพ ได้แก่การทำตุ๊ก
ตาการบูร การถักเปีย และการทำไฮไลท์สีผม
ในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
....
..........................................................................................................
   งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับงานกิจ
กรรมและแผนกวิชาต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม) มีนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าฟังเป็นจำนวนมาก
...
..........................................................................................................ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
       งานพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ก่อนสมัครเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  นักเรียนก่อนตัดสินใจเรียนต้องดูคลิปนี้
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 คลิปแนะนำวิทยาลัย
...................................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future


.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l