Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update 18 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2555
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556
    ตารางสอนครูอาจารย์ ปีการศึกษา 2/56
    คำสั่งเวรยาม
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2557
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์
    SAR ระดับบุคคล 1/2555  
    SAR ระดับบุคคล 1/2556  
    SAR ระดับแผนกวิชา 1/2555   
    SAR ระดับแผนกวิชา 1/2556  
    แบบฟอร์มงานพัสดุ  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2556
        ระดับบุคคล

    หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
       การศึกษา โดยสมาคมและชมรม ประจำ
       ปีงบประมาณ 2557
 
    ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษาเพื่อประ
        กอบการจัดสรร ปีงบประมาณ 57

    แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 58 
    แบบฟอร์มการบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน
        ปีการศึกษา 2558
 

   ตารางเรียน(ปกติ) ภาคเรียนที่ 2/56
   ตารางเรียน(เทียบโอนฯ) 2/56
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2556  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
   แบบฟอร์มรายงานนิเทศฝึกงาน
   สมุดประจำตัวนักศึกษาเทียบโอนฯ

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 

   
..........................................................................................................
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 วิทยาลัยได้
ออกหน่วยบริการ Fix it Center ณ ชุมชนวัด
บางนา ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี โดยในกิจกรรมนี้
มีการมอบเครื่องมือซ่อม ประจำศูนย์ชุมชน
และมีการสอนวิชาชีพระยะสั้น
 
..........................................................................................................
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้า
ร่วมประชุมระหว่าง สอศ.และคณะครุศาสตร์
จุฬา เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาสาย
อาชีพแก่เด็กพิเศษ ตัวแทนวิทยาลัยได้แก่
นายพันธ์ศักดิ์  สุนทรวงษ์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และคณะครู อีก 2 ท่านเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ราย
ละเอียด...อ่านต่อด้านใน
 
..........................................................................................................
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจ
กรรม Fix it ณ ชุมชนบางศรีเมือง ตามนโย
บายของอาชีวศึกษา เพื่อเปิดศูนย์ซ่อม
สร้าง และสอนวิชาชีพ ในวันที่ 7 มีนาคม
โดยนำนักศึกษาออกบริการชุมชน
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ เขตตลิ่งชัน ในระ
หว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 58
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัด
กิจกรรม Fit it Center ตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการ ให้อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยให้บริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและแนะแนว
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่ เขตบาง
พลัด ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.58

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงได้จัด
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 42 ปี สารพัดช่าง
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์
คณะบริหารและครู อาจารย์เจ้าหน้าที่นัก
เรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
  
 นักศึกษาวิทยาลัยฯได้เป็นตัวแทนส่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระ
หว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ วิทยา
ลัยการอาชีพนครนายก มีทั้งหมด 9 ชิ้นงาน
มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจแวะชมอย่าง
ต่อเนื่อง...
.
 งานแนะแนวร่วมกับแผนกวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เปิดบ้านโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ สอนอาชีพ ได้แก่การทำตุ๊ก
ตาการบูร การถักเปีย และการทำไฮไลท์สีผม
ในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
....
   งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับงานกิจ
กรรมและแผนกวิชาต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม) มีนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าฟังเป็นจำนวนมาก
...
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัด
กิจกรรมวันปีใไหม่และ วันคริสมาสขึ้นพร้อม
ร่วมกับห้องสมุดจัดกิจกรรมโครงการรักการ
อ่านในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยในงาน
มีการประกวดร้องเพลง แต่งกลอน จับของ
ขวัญ และอาหารเลี้ยงจากผู้ใหญ่ใจดีหลาย
ท่าน ...
.
 ชุดการเรียน วิชาการเรียน รหัสวิชา
2201-1004 วิชาการขาย 1 หลักสูตรประ
กาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สามารถโหลด
ที่นี่เลย
...
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะครูวิท
ยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี
สารพัดช่าง 4 วิทยาลัย ประกอบด้วยวิทยา
ลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพ วิทยา
ลัยสารพัดช่างสี่พระยา และวิทยาลัยสารพัด
ช่างธนบุร
ี   
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง ได้ทำความร่วมมือใน
ด้านอาชีวศึกษา กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ใน
การร่วมกันสอนอาชีพให้แก่คนพิการ และเปิด
สอนระยะสั้น นำโดยนายคูณ   นามบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ และนาง
พัชราภรณ์ไชยนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ร่วมลงนามความร่วมมือ
 
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลาประ
มาณ 09.00 น คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้
จัดกิจกรรมพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกองทัพบก กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหาร
สื่อสาร
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดกิจ
กรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนฯ ประจำปี
การศึกษา 2557 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.
และ 3 ส.ค. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประ
มาณ 1000 คน
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ได้
จัดกิจกรรม คสช.คืนความสุขให้ประชาชน
โดยการสอนทำวอฟเฟิน สอนทำผัดไท น้ำ
พันซ์ผลไม้ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องจักร
  
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
อบต.บางคูรัด และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อ
สู้อากาศยานที่ 7 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้
กับชุมชนโดยวิทยาลัยบริการสอนสานตระ
กร้า ทำแซนวิส สอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สอนทำซูชิ และพรมเช็ดเท้า
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้รับ
มอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ร่วมงานคืนความสุขให้คนใน
ชาติ ณ ท้องสนามหลวง โดยวิทยาลัยฯได้
จัดให้บริการตัดผมชาย และ เพ้นท์เล็บแฟน
ซี ฟรี โดยในงานมีประชาชนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน นำคณะครูอาจารย์นัก
เรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการประชาชน
งานเปิดศูนย์ประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิ
พาทวัดนายโรง
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ
ชุมชนสุขนิรันดิ์ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม
ชน Fit It Center 2557 ที่นี่เปิดสอนการกัด
กระจก สมุนไพรตะใคร้ ไล่ยุง บริการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร และบริ
การตัดผมชาย หญิง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
       งานพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปแนะนำวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คลิปรายการ R to the Future.แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l