Update 4 กรกฎาคม 2557 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สถานแห่งการเรียนรู้ ดังคำปรัชญา "การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม"  

  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
  อัตลักษณ์วิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่ และการเดินทาง
  แผนภูมิการบริหารงานในวิทยาลัย
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
  กฎระเบียบของวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2552
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2553
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน2/ 2554
  งานวิจัย และโครงงาน ภาคเรียน1/ 2555
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  การเรียนระบบ E - Learnning
  ศูนย์วิชาชีพชุมชน
  ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


..   แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556
    ตารางสอนครูอาจารย์ ปีการศึกษา 2/56
    คำสั่งเวรยาม
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 2557
   แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาป่วย ฯ
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร 
    รายชื่อครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
    แบบสรุปผลการประเมินเทียบโอนฯ
    แบบรายงานผลการสอบเทียบความรู้ฯ
    คู่มือครูที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
    คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แบบฟอร์มขอซ่อมและขอครุภัณฑ์
    SAR ระดับบุคคล 1/2555  
    SAR ระดับบุคคล 1/2556  
    SAR ระดับแผนกวิชา 1/2555   
    SAR ระดับแผนกวิชา 1/2556  
    แบบฟอร์มงานพัสดุ  
     แนวปฏิบัติค่าสอนระบบเทียบโอนความ
        รู้และประสบการณ์ ระดับ ปวช.
 
     ข้อกำหนดวิธีการจัดทำเล่มรายงาน
        ประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2556
        ระดับบุคคล

    หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
       การศึกษา โดยสมาคมและชมรม ประจำ
       ปีงบประมาณ 2557
 
    ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษาเพื่อประ
        กอบการจัดสรร ปีงบประมาณ 57

   ตารางเรียน(ปกติ) ภาคเรียนที่ 2/56
   ตารางเรียน(เทียบโอนฯ) 2/56
   รายชื่อนักศึกษา
   หลักสูตรการเรียน ปวช. 2556  
    แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556
    ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
    แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวกับนร.
   ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

.
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เดิน
ทางไปร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา กับ กองพันทหาร
ม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และงานความ
ร่วมมือ ได้จัดประชุมเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนและทำกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2557 ของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น โดยมีวิทยาลัยช่างกลกอง
ทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ. และวิทยาลัยเทคโน
โลยีพระรามหก เข้าร่วมพิธี
   
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 วิทยา
ลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยงานทะเบียน ได้
จัดกิจกรรมพิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ
ห้อง อัมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว โดยได้
อดีตรองเลขาฯนายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ เป็น
ประธานมอบ  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำ
นวน 523 คน
  งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานฯได้จัดพิ
ธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัย กับ
กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กอง
ทัพไทย ณ กองพันระวังป้องกัน เขตดอนเมือง
ในวันที่ 29 เมษายน 2557
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนา
ครู อาจารย์ การใช้ซอฟแวร์ระบบบริหารจัด
การอาชีวศึกษา EDR 2 เพื่อลดปัญหา นักศึก
ษาออกกลางคัน โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนา
คม 2557
  งานกิจกรรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดกิจ
กรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประ
จำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557
   งานแนะแนวการศึกษา ได้ออกแนะแนว
ที่โรงเรียน วัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขต
พระนคร มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คาดว่ามีนักเรียนมาสมัครจำนวนมาก 
 งานแนะแนวการศึกษา ได้จัดกิจกรรม
ปัจฉิม นิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2556 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวัน
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม
ห้องเทพนารี ชั้น 6
  ประกาศเรื่องจ้างเหมา ปรับปรุงอาคาร
ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นซองสอบราคา
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์
เวลา 08.30-16.30 น
 สาขางานยานยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่ง
ขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 ณ สนาม
ไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ตาม
โครงการ One Dealer One School
 
  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน
1 รายการ ได้แก่ชุดปฏิบัติการสาขาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย กำหนดรับและยื่นซองสอบ
ราคา ตั้งแต่วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
 
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่ง
ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิชาชีพและการ
จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ของครูและ
นักเรียนนักศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพณิชย
การเชตุพน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ระดับ
อาชีวศึกษามหานคร
  
  ขอเผยแพร่เอกสารงานพัสดุเรื่องซักซ้อม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแบบฟอร์ม
  วันที่ 21 พ.ย. 2556 วิทยาลัยได้จัดกิจ
กรรมโครงการความร่วมมือกับกองพันทหาร
ม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา
   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัย
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐิน
พระราชทาน มาถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย
โดยใช้หลักปรัชญาพอเพียง
   พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำ
ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีอดีต
รองเลขาฯนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ เป็นประ
ธานมอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรจำนวน 410 คน
 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนก
วิชาตัวถังและสีรถยนต์ ศึกษาดูงานที่ เจษฎา
เทคนิค มิวเซี่ยม จ.นครปฐม  
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรม Open House นิทรรศการเปิด
บ้านอาชีพ "ตลาดนัดวิชาการ แนะแนวการ
ศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนและ
แนะแนวการศึกษา   
  โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซอฟต์แวร์ ระบบบริหารการศึกษา
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


       สาขางานยานยนต์
       สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
       สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       สาขางานการขาย
       สาขางานการบัญชี
       สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       สาขางานธุรกิจค้าปลีก
       สาขางานภาษาต่างประเทศ
       สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
       สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
       สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
       สาขางานเสริมสวย
       งานพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปแนะนำวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิปรายการ R to the Future

.


แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  
blogger analyzer
   l